Preferred Share Capital

Invest na sa ating Preferred Share Capital na 7% interest per annum at applicable din ito sa mga bata!